Udostępnij na:

Konkurs na najpiękniejszą kartkę noworoczną

REGULAMIN KONKURSU

„Konkurs na najpiękniejszą kartkę noworoczną firmy DSSE” ”

 

I. Organizator

Organizatorem konkursu jest firma DSSE.

 

II. Cel konkursu

 

Celem konkursu jest wyłonienie najpiękniejszej kartki noworocznej, która będzie powielona i rozesłana do kontrahentów firmy.

 

III. Założenia konkursu:

 

1. Konkurs jest jednoetapowy.

2. Dozwolone techniki wykonania kartek to: malowanie (farbami, kredkami), wyklejanie kawałkami papieru, modeliną, wersja elektroniczna.

3. Wymagany format kartki to 15 cm wysokości i 15 cm szerokości, jednostronna.

4. Na odwrocie kartki należy umieścić imię i nazwisko wykonawcy – pracownika DSSE.

5. Kartka musi zawierać logo DSSE.

6. Praca nie może:

- naruszać godności ludzkiej

- zawierać treści dyskryminujących rasę, płeć, narodowość

- ranić przekonań religijnych lub politycznych

7. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową

9. Kartki konkursowe należy składać do dnia 28.10.2016, wraz z deklaracją o przeniesieniu praw autorskich na Daicel Safety Systems Europe Sp. z o.o. w dziale HR/GA.

10. Złożenie kartki oznacza zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i jego akceptację oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

 

IV. Kryteria konkursu:

 

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

a) wykonanie

b) „uniwersalność” kartki pod względem różnic kulturowych i religijnych (kartka będzie wysyłana do międzynarodowych klientów)

c) oryginalność oraz pomysłowość

 

V. Postanowienia końcowe:

 

1. Konkurs ma charakter zamknięty i skierowany jest tylko do pracowników DSSE którzy:

a) zapoznali się z Regulaminem Konkursu

b) w terminie określonym przez Regulamin złożyły pracę

c) złożyły pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw własności do wykonanej kartki w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych( Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu :

 

1. Nagrodą w konkursie jest 1000 zł brutto dla autora najpiękniejszej kartki.

2. Prace oceniać będzie Pan Prezes Yasushi Hiramatsu.

3. Decyzja jest ostateczna i nie odwołalna.

4. Lauret powiadomiony zostanie o wynikach konkursu w dniu 02.11.2016 podczas comiesięcznego spotkania Zarządu z pracownikami.