Udostępnij na:

Polityka ochrony danych osobowych

Daicel Corporation uznaje znaczenie danych osobowych i niniejszym zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by zapewnić właściwe przetwarzanie danych osobowych i ich ochronę na podstawie następującej polityki.

1. Pozyskiwanie danych osobowych

Przy pozyskiwaniu danych osobowych spółka określi cele tego pozyskania, a także ogłosi lub wskaże te cele, lub poinformuje o nich dostawców danych osobowych, czyli klientów, klientów biznesowych i wszystkie inne strony dostarczającedane osobowe (dalej zwanych „dostawcami”).

2. Wykorzystanie danych osobowych

Pozyskane dane osobowe będą używane jedynie do nabycia celów określonych w ww. punkcie 1. Dane osobowe nie będą używane w żadnym innym celu, bez zgody dostawców.

3. Dostarczanie danych osobowych stronom trzecim

Dane osobowe uzyskane od dostawców nie będą ujawniane ani dostarczane żadnym stronom trzecim, z wyjątkiem danych, które:

(a) objęte są zgodą dostawców na ich ujawnienie;

(b) ujawniane są firmom outsourcingowym, które przejmują odpowiedzialność za poufność danych osobowych wzakresie wymaganym do osiągnięcia wyżej określonych celów;

(c) wykorzystywane są wspólnie przez spółki należące do grupy kapitałowej Daicel lub inne podmioty, w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych;

(d) przetwarzane są jako dane statystyczne w stopniu uniemożliwiającym identyfikację indywidualnych dostawców;

(d) zostają ujawnione zgodnie z prawem i innymi regulacjami wymagającymi ich ujawnienia;

(f) zostają ujawnione w nagłych wypadkach, by chronić życie, zdrowie lub własność ludzi.

4. Zarządzanie danymi osobowymi

Wyznaczona osoba(lub osoby) będzie odpowiedzialna za bezpieczne zarządzanie dostarczonymi danymi osobowymi. Co więcej, opracowane zostaną środki zaradcze związane z bezpieczeństwem danych i niepożądanym dostępem, by zapobiegać utracie, zniszczeniu, fałszowaniu, bezprawnemu rozpowszechnieniu i innym nadużyciom dotyczącym danych osobowych.

5. Ujawnienie, zmiana, usunięcie, zawieszenie wykorzystania danych osobowych itp.

Po otrzymaniu żądania dostawcy o ujawnieniu, zmianie, usunięciu, zawieszeniuwykorzystania lub innym działaniu związanym z dostarczonymi danymi osobowymi spółka potwierdzi tożsamość wnioskującego dostawcy i zareaguje odpowiednio do żądania, w rozsądnym terminie.

6. Pytania dotyczące danych osobowych

Na wszelkie żądania, wątpliwości i inne pytania dostawców spółka stara się odpowiedzieć najlepiej i najszybciej, jak to tylko możliwe.

Pytania należy kierować do:

sekretariat@dsse.daicel.com

7. Zgodność z prawem

Działania dotyczące danych osobowych są zgodne z prawem, rozporządzeniami i innymi standardami, a także wytycznymi w sprawie ochrony danych osobowych.