Udostępnij na:

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy zakończony 31 marca 2023 r.

Spis treści

 1. Wykaz pojęć i skrótów
 2. Wprowadzenie
 3. Informacje o Spółce
 4. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
 5. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
 6. Informacja o zrealizowanych przez Spółkę obowiązkach podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 7. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą
 8. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi
 9. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych
 10. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
 11. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach


1. Wykaz pojęć i skrótów

Dla celów niniejszego dokumentu poniższe terminy przyjmują następujące znaczenie:

 • Spółka lub DSSE: Daicel Safety Systems Europe sp. z o.o.;
 • Grupa: Międzynarodowa grupa, na czele której stoi Daicel Corporation z siedzibą w Japonii;
 • Działfinansowy: Wyodrębniony w Spółce zespół zajmujący się m.in. rozliczeniami podatkowymi;
 • Rok2022: Rok podatkowy Spółki trwający od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.;
 • UstawaoCIT: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 2805 ze zm.);
 • Ordynacja podatkowa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 2383 ze zm.);
 • Ustawa o PIT: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 2647 ze zm.);
 • Ustawa o VAT: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 1570 ze zm.);
 • Ustawa o podatku akcyzowym: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz.1542 ze zm.).

 

2. Wprowadzenie

Niniejszy dokument przedstawia sposób realizacji strategii podatkowej w Roku 2022 przez DSSE.

Spółka, jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych o obrotach przekraczających 50 mln EUR osiągniętych w roku podatkowym zakończonym 31 marca 2023 r., jest zobowiązana do sporządzenia i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za Rok 2022.

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Spółkę obowiązków wynikających z art. 27c Ustawy o CIT w zakresie sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Publikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej ma na celu zwiększenie transparentności podatkowej podatników odgrywających istotną rolę na polskim rynku oraz budowanie publicznego zaufania.

Jednocześnie, przedmiotowa informacja nie odnosi się do danych, do których dostęp jest zastrzeżony z uwagi na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto, niniejszy dokument nie obejmuje informacji poufnych, które ze względu na realizowane przez Spółkę plany i przedsięwzięcia biznesowe podlegają ochronie jako dane objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub tajemnicą procesu produkcyjnego.

 

3. Informacje o Spółce

DSSE należy do japońskiego koncernu Daicel Corporation Ltd., który powstał w 1919 roku.

Spółka produkuje napełniacze do samochodowych poduszek powietrznych, wychodząc tym samym naprzeciw oczekiwaniom rynku w zakresie ochrony kierowców i pasażerów. Spółka dostarcza produkty o wysokiej jakości i oferuje obsługę klienta w oparciu o najwyższe standardy.

Mając na uwadze zapotrzebowanie dzisiejszego rynku motoryzacyjnego, DSSE produkuje napełniacze do różnych typów poduszek powietrznych (kierowcy, pasażera, kurtyn bocznych i innych).

Podstawowe informacje o Spółce

 • Nazwa: Daicel Safety Systems Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Adres siedziby: ul. Strefowa 6, 58-130 Żarów
 • Dane identyfikacyjne:
  • numer KRS: 0000200661
  • NIP: 8862753552
  • REGON: 891525310
  • BDO: 000088578
 • Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 000,00 PLN
 • Data wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS: 22 marca 2004 r.

 

4. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Podstawowe zasady postępowania w sprawach podatkowych opierały się głównie na przepisach prawa oraz powszechnie przyjętych praktykach w zakresie podatków.

Rozliczenia podatkowe

W swojej działalności Spółka skupiała się na rzetelnej sprawozdawczości i przestrzeganiu przepisów, w tym na terminowym składaniu wszystkich deklaracji, formularzy i informacji podatkowych oraz dotrzymywaniu terminów płatności podatków. Spółka dokładała wszelkich starań, aby przekazywane informacje wiernie odwzorowywały stan faktyczny oraz były kompletne, aktualne i zrozumiałe.

Kluczowe dla zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych było zatrudnianie przez Spółkę kompetentnej kadry pracowniczej, albowiem osobami realizującymi w praktyce funkcję podatkową Spółki były osoby zatrudniane w DSSE. Pracownicy Działu finansowego wykonujący czynności z zakresu rozliczeń podatkowych Spółki, zobowiązani byli do dochowania należytej staranności przy pełnieniu swoich obowiązków oraz zapewnienia, aby wszystkie decyzje związane z rozliczeniami podatkowymi miały podstawę w prawidłowo prowadzonej dokumentacji. Ponadto, posiadali oni niezbędną wiedzę i umiejętności, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa podatkowego, w szczególności monitorowali zmiany w przepisach prawa podatkowego oraz praktykę orzeczniczą organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Spółka podejmowała działania w celu minimalizowania ryzyka podatkowego oraz sporów z organami podatkowymi. W toku przygotowywania rozliczeń podatkowych Dział finansowy kierował się profesjonalnym osądem oraz starał się uzupełniać swoją wiedzę specjalistyczną.

Ponadto, w wybranych obszarach kwestie budzące wątpliwości były również konsultowane m.in. z zewnętrznymi doradcami podatkowymi.

Zarządzanie informacją i ewidencja informacji

Dla zapewnienia prawidłowej i kompletnej ewidencji gromadzonych danych Spółka posiada narzędzia informatyczne, obejmujące przede wszystkim rozbudowany system księgowy pozwalający na zachowanie integralności wprowadzanych danych i automatyzację pracy. Wdrożone przez Spółkę rozwiązania informatyczne w zakresie funkcji podatkowej zapewniają prawidłowe przygotowanie i wypełnienie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań finansowych, a także wyliczenie podatku oraz zarządzanie płatnościami podatku.

Spółka dba o ochronę informacji i danych poprzez zabezpieczenie niezbędnych zasobów przed nieautoryzowanym użyciem. Gromadzone dane i informacje są na bieżąco archiwizowane.

 

5. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W trakcie Roku 2022 Spółka nie korzystała z żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej w rozumieniu art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. b Ustawy o CIT.

 

6. Informacja o zrealizowanych przez Spółkę obowiązkach podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W Roku 2022 Spółka podejmowała niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Spółka skupiała się na rzetelnej sprawozdawczości, terminowym składaniu wszystkich deklaracji, formularzy, zbieraniu dokumentacji oraz dotrzymywaniu terminów płatności podatków. Spółka dokładała wszelkich starań, aby przekazywane informacje wiernie odwzorowywały stan faktyczny oraz były kompletne, aktualne i zrozumiałe.

Głównymi podatkami, w ramach których Spółka realizowała obowiązki były podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz podatek od nieruchomości.

Ponadto, w Roku 2022 Spółka uiszczała opłatę produktową, opłatę od wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza, cło, a także realizowała obowiązki jako płatnik w zakresie podatku u źródła, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Spółki.

 

 

7. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka analizowała dokonywane transakcje lub czynności z punktu widzenia wystąpienia obowiązku raportowania informacji o schematach podatkowych.

W Roku 2022 Spółka nie zidentyfikowała czynności ani transakcji, które, zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT, zobowiązywałyby ją do przekazania informacji o schematach podatkowych Krajowej Administracji Skarbowej.

 

8. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi

W Roku 2022 Spółka dokonała następujących transakcji z podmiotami powiązanymi (w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 14 Ustawy o CIT), których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki:

 • sprzedaż wyrobów gotowych na rzecz podmiotów ze Stanów Zjednoczonych oraz z Chińskiej Republiki Ludowej,
 • zakup materiałów produkcyjnych od podmiotów z Japonii oraz Tajlandii.

Spółka terminowo wywiązała się z obowiązków w zakresie cen transferowych, w szczególności posiada dokumentację cen transferowych za Rok 2022. Ponadto, Spółka złożyła w terminie informację o cenach transferowych (formularz TPR-C).

 

9. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych

W Roku 2022 Spółka nie podejmowała ani nie planowała podjąć żadnych działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki i jej podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.

 

10. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

W szczególności na powyżej wskazanych terytoriach/krajach Spółka w Roku 2022:

 • nie była zarejestrowana w celu rozliczania podatków,
 • nie składała deklaracji ani formularzy podatkowych,
 • nie pobierała i nie odprowadzała podatków.

 

11. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach

W Roku 2022 DSSE nie złożyła wniosków o wydanie:

 • interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
 • interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej;
 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy o VAT,
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym.

W Roku 2022, na uprzednio złożony wniosek Spółki, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.