Udostępnij na:

Konkurs na najlepsze hasło reklamowe firmy Daicel.

§ 1

Postanowienia ogólne

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie jednego hasła reklamowego promującego firmę Daicel jako producenta systemów bezpieczeństwa dla branży motoryzacyjnej. 

Hasło powinno być oryginalne, kreatywne, autorskie, niepublikowane wcześniej, nienaruszające praw osób trzecich, wolne od wad prawnych. Hasło reklamowe powinno być napisane w języku polskim i angielskim.

 

Organizatorem konkursu jest firma Daicel Safety Systems Europe Sp. z o.o. (DSSE) z siedzibą w

Żarowie, ul. Strefowa 6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie.

 

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.daicelsse.com.

 

Konkurs jest jednoetapowy i trwa od 22.05.2023 r. 03.06.2023 r.

 

§ 2

Zasady uczestnictwa w Konkursie

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, która jest studentem uczelni: Politechnika Wrocławska lub Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu lub Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu lub Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu , oraz ukończyła 18 lat.

 

Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno hasło reklamowe.

Jeżeli do Konkursu zostaną zgłoszone dwa identyczne hasła, komisja konkursowa bierze pod uwagę hasło, które zostało zgłoszone jako pierwsze.

 

Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie hasła na adres e-mali: konkurs@dsse.daicel.com, wpisując hasło w treści emaila oraz podając swoje dane w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, uczelni której jest studentem.

 

Każdy uczestnik konkursu akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

Dostarczenie/przesłanie hasła jest jednocześnie dowodem zapoznania się z Regulaminem konkursu i oznacza jego akceptację oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

§ 3

Zasady przyznawania nagród Konkursowych

Konkurs ma charakter rzeczowo-pieniężny.

 

Nagrodą w konkursie jest samochód o wartości 10 000 PLN.

  • Marka: Hyundai I20
  • Rok produkcji: 2011
  • Przebieg: około 95 000 km
  • Dane silnika: 1248,00 cm3 57,20 kW
  • Skrzynia biegów: manualna

 

Do wartości nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie, w wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości przyznanej nagrody. Zdobywca nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej nagrody w konkursie. Organizator przed wydaniem zwycięzcy nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Nagroda nie podlega zwrotowi lub wymianie, w szczególności na środki pieniężne.

 

Wybór zwycięskiego hasła reklamowego będzie dokonany przez Komisję konkursową powołaną przez organizatora konkursu. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

 

Zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową w ciągu (7 dni roboczych) od zakończenia konkursu,

a następnie informacja zostanie opublikowana na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych Organizatora.

 

Termin odbioru nagrody zostanie uzgodniony ze zwycięzcą konkursu.

Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzcy konkursu w momencie wydania nagrody, w celu identyfikacji,  a także potwierdzenia pełnoletności. Przed wydaniem nagrody zwycięzca będzie zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości oraz dopełnienia wszelkich formalności związanych z przeniesieniem praw własności do nagrody.

 

Odebranie nagrody jest jednoznaczne z akceptacją stanu technicznego pojazdu i wyłącza możliwość roszczeń w tym zakresie.

 

Odbiór nagrody jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do hasła na Organizatora konkursu, który nabywa prawo do wyłącznego korzystania z utworu.

 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji zwycięskiego hasła reklamowego w celach promocyjnych i marketingowych oraz zdjęć z wręczenia nagrody (w tym wizerunku zwycięzcy).

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne, które mogą uniemożliwić lub utrudnić uczestnictwo w konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w dowolnym momencie lub przedłużenia konkursu o czym uczestnicy zostaną poinformowani na stronie internetowej www.daicelsse.com

§ 4

Przetwarzanie danych osobowych i Prawa autorskie

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu podane przez niego w wiadomości e-mail, poprzez którą zgłasza swoje uczestnictwo w Konkursie zgodnie z pkt 2.3. Regulaminu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku

Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo dostępu  do swoich danych osobowych oraz może żądać w każdej chwili ich poprawienia lub usunięcia.

Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do hasła.

Konkurs podlega prawu polskiemu i ewentualne spory wynikłe z konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora konkursu.