Udostępnij na:

Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

 

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska są naszym priorytetem.

„Przyspieszymy współtworzenie wartości w łańcuchu dostaw, mając na celu budowę społeczeństwa o obiegu zamkniętym i osiągnięcie zrównoważonego wzrostu Grupy Daicel.”                 

Yoshimi Ogawa, Prezes Zarządu Daicel Corporation

Daicel Safety Systems Europe Sp. z o.o.  jako jedno z centrów produkcyjnych Grupy Daicel Corporation bierze aktywny udział w realizacji zamierzeń koncernowych i podejmuje kroki, aby zapewnić ciągłą poprawę w zakresie oddziaływania na środowisko, bezpieczeństwa procesów oraz produktów, jak również bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

 

Aby to osiągnąć zobowiązujemy się do:

 •      systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska, zgodnie z wymaganiami norm: ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 oraz ciągłego doskonalenia systemów zarządzania;
 •      monitorowania i przestrzegania przepisów prawnych i innych, mających zastosowanie do naszej organizacji wymagań oraz ustaleń wewnętrznych (korporacyjnych)
 •      zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz podjęcia działań zmierzających do  zapobiegania urazom i innym dolegliwościom zdrowotnym, awariom przemysłowym oraz innym zdarzeniom mogącym mieć negatywny wpływ na środowisko poprzez:

- nadzór nad poszczególnymi procesami w zakresie działalności firmy,

- nadzór nad maszynami i innym wyposażeniem technicznym,

- stosowanie odpowiednich środków i rozwiązań

- zapewnienie dostępu do środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do zidentyfikowanych zagrożeń

- zapewnienie ergonomicznych warunków pracy oraz zarządzanie incydentami i wypadkami;

 •       dążenia do stałej poprawy warunków pracy oraz  ograniczania negatywnego wpływu na środowisko i społeczność lokalną przez  identyfikowanie, transparentne informowanie i eliminowanie zagrożeń
 •       opracowania procedur i planów na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych i regularnego sprawdzania gotowości do wdrożenia odpowiednich działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, osobom przebywającym na terenie naszej organizacji oraz w celu ochrony środowiska i lokalnej społeczności, w szczególności zapewnienie odpowiedniego wyposażenia przeciwpożarowego oraz niezbędnego do przeprowadzenia sprawnej ewakuacji;
 •       ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników w celu ich świadomego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska w zakresie oddziaływania oferowanych wyrobów w całym cyklu ich życia
 •       efektywnego i oszczędnego gospodarowania surowcami, mediami i odpadami przemysłowymi w tym zawierającymi materiały wybuchowe;
 •      zapewnienie bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem substancji i mieszanin  chemicznych poprzez odpowiedni nadzór nad ich wprowadzaniem i użytkowaniem w procesach oraz podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia ich stosowania w procesach
 •      konsultacji i współudziału pracowników oraz ich przedstawicieli w opracowaniu, planowaniu, wdrażaniu oraz ocenie efektów działania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
 •      zapewnienia wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji ze stronami zainteresowanymi, związanej z wpływem firmy na środowisko i propagowaniem bezpiecznych zachowań;
 •      poprawy środowiskowych efektów działalności firmy poprzez identyfikację aspektów środowiskowych, określenie znaczących aspektów środowiskowych oraz identyfikację i ocenę ryzyk i szans z nimi związanych.

 

Zobowiązujemy wszystkich naszych pracowników do angażowania się na rzecz powyższych działań i dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wystarczające zasoby.

 

W imieniu Zarządu DSSE, PrezesTeppei Hanano