Udostępnij na:

Polityka Praw Człowieka Grupy Daicel

W Grupie Daicel zdajemy sobie sprawę, że aby rozwijać się wraz ze społeczeństwem, koniecznym jest szanowanie praw człowieka wszystkich tych, którzy angażują się w naszą działalność biznesową. Aby wypełnić ten obowiązek, Grupa Daicel ustanawia Politykę Praw Człowieka Grupy Daicel („Polityka”).

 

Podstawa

My, Grupa Daicel, mocno wierzymy, że „podstawą naszego sukcesu są ludzie”. Polityka postępowania Grupy Daicel i Kodeks Postępowania każdej spółki z Grupy deklarują naszą determinację do przestrzegania wszystkich praw i przepisów; działać zgodnie z wysokimi standardami etycznymi i racjonalnym osądem; szanować różnorodność, osobowość i indywidualność każdej osoby związanej z Grupą Daicel oraz przyczyniać się do budowania społeczeństwa wolnego od dyskryminacji i nękania.

 

Ponadto, jako sygnatariusz United Nations Global Compact, w pełni wspieramy międzynarodowe standardy praw człowieka. Uznajemy standardy wymienione w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i oba Międzynarodowe Pakty), podstawowe konwencje określone przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) w jej Deklaracji w sprawie podstawowych zasad i praw w zatrudnieniu, oraz Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka. W związku z tym obiecujemy kontynuować i promować wysiłki na rzecz poszanowania i przestrzegania praw człowieka zgodnie z powyższymi standardami.

 

Zastosowanie

Polityka dotyczy wszystkich pracowników Grupy Daicel. Grupa Daicel będzie również zachęcać swoich partnerów biznesowych i dostawców do wspierania Polityki i wspólnie z nimi będzie promować działania mające na celu wypełnienie swoich obowiązków związanych z prawami człowieka.

 

Należyta staranność w zakresie praw człowieka

Grupa Daicel ustanowi system należytej staranności w zakresie praw człowieka, który będzie stale wdrażany. Należyta staranność w zakresie praw człowieka to seria procesów, które obejmują identyfikację wszelkich negatywnych skutków dla praw człowieka związanych z Grupą Daicel oraz zapobieganie potencjalnym zagrożeniom dla praw człowieka lub łagodzenie ich.

 

Działania korygujące

Gdy Grupa Daicel stwierdzi, że spowodowała lub przyczyniła się do niekorzystnego wpływu na prawa człowieka sprzecznego z Polityką, niezwłocznie podejmie działania korygujące i naprawcze poprzez odpowiednie procedury.

 

Edukacja i trening

Grupa Daicel zapewni odpowiednią edukację i szkolenia, aby mieć pewność, że Polityka zostanie uwzględniona we wszystkich działaniach biznesowych oraz że należyta staranność w zakresie praw człowieka jest skutecznie wdrażana.

 

Obowiązujące przepisy i regulacje

Grupa Daicel będzie przestrzegać regulacji prawnych zarówno krajów jak i regionów, w których prowadzi działalność. Jeśli jednak dojdzie do konfliktu między uznanymi na świecie standardami praw człowieka a standardami określonymi w przepisach prawa i regulacjach danego kraju lub regionu, Grupa Daicel będzie podążać w kierunku zgodnym z międzynarodowymi zasadami praw człowieka.

 

Dialog i konsultacje

Wdrażając Politykę, Grupa Daicel będzie zasięgać porady ekspertów w zakresie praw człowieka zarówno wewnątrz firmy, jak i zewnętrznych niezależnych ekspertów, a także zaangażuje się w dialog i konsultacje z interesariuszami naszej Grupy.

 

Ujawnianie informacji

Grupa Daicel publicznie ujawni postęp i wyniki swoich działań na rzecz praw człowieka w oparciu o Politykę.