Udostępnij na:

Polityka prywatności

 

Daicel Corporation oraz Daicel Safety Systems Europe sp. z o.o. z siedzibą w Żarowie uznają znaczenie danych osobowych w zaawansowanym społeczeństwie informacyjno-komunikacyjnym. W celu odpowiedniego zarządzania takimi danymi spółka niniejszym ustanawia następującą politykę prywatności, opartą na polityce ochrony danych osobowych.

 

Zakres zastosowania polityki prywatności

 

Niniejszą politykę prywatności stosuje się do strony internetowej Daicel Safety Systems Europe sp. z o.o. dostępnej pod adresem http://www.daicelsse.com oraz do danych przesyłanych na adresy email w domenie dsse.daicel.com.

 

Administrator danych osobowych

 

W związku z korzystaniem ze strony internetowej www.daicelsse.com i jej funkcjonalności, jak również kontaktem z osobami wykorzystującymi skrzynki mailowe z domeną dsse.daicel.com, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Daicel Safety Systems Europe sp. z o.o. z siedzibą w Żarowie (58-130), ul. Strefowa 6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000200661, NIP: 8862753552, REGON: 891525310 (dalej: Administrator).

 

Kontakt z Administratorem danych osobowych

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt:

a) mailowy, kierując wiadomość e-mail na adres: dane.osobowe@dsse.daicel.com

b) w drodze korespondencji w formie pisemnej, kierując pocztę na adres naszej siedziby.

 

Cele, podstawa i zakres przetwarzanych danych osobowych

 

  1.       Udzielenie odpowiedzi na pytania oraz rozpatrywanie skarg, wniosków i żądań realizacji określonych praw

 

W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty mailowej bądź telefonicznie, możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe. Dane te podają Państwo dobrowolnie, chcąc się z nami skontaktować, tak abyśmy mieli możliwość udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie bądź rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku albo realizacji określonych przez Państwa praw. Brak ich podania uniemożliwi nam kontakt zwrotny oraz rozpatrzenie kwestii poruszonej w wiadomości.

 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu rzetelnego kontaktu z klientami i kontrahentami, potencjalnymi klientami i kontrahentami oraz innymi kontaktującymi się osobami, budowaniu relacji opartych na zaufaniu, rzetelności i profesjonalizmie, a także rozpatrzeniu skarg, wniosków bądź żądań realizacji praw kontaktujących się osób. W przypadku kontaktu z nami w związku z ofertą zawarcia umowy, negocjacjami bądź realizacją zawartej umowy dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

  1.       Rozpatrzenie aplikacji w ramach rekrutacji

 

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22¹ Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w zakresie danych pozyskanych od Państwa w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Państwa umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w celu weryfikacji Państwa profilu zawodowego (background check) oraz weryfikacji odpowiednich rejestrów sankcji i restrykcji jest nasz obowiązek prawny (artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO – jeśli przepis prawa zobowiązuje nas do prowadzenia takich weryfikacji). 

 

Inne dane, w tym wizerunek w trakcie rozmów rekrutacyjnych prowadzonych z użyciem środków komunikacji na odległość oraz dane do kontaktu, dla realizacji ww. celu będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przekazanie Administratorowi dokumentów zawierających takie dane stanowić będzie działanie potwierdzające zgodę na ich przetwarzanie.

 

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane wrażliwe), do ich przetwarzania niezbędna będzie wyraźna zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator nie będzie przetwarzał takich danych bez uprzedniego wyrażenia zgody w tym zakresie.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić Administratorowi realizację procesu rekrutacyjnego, zwłaszcza w zakresie kontaktu z Państwem.

 

W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W razie cofnięcia zgody w przypadkach wskazanych powyżej, dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

 

Jeśli Państwa dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.Jeśli pomimo Państwa sprzeciwu wykażemy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, będziemy w dalszym ciągu przetwarzać dane objęte sprzeciwem w niezbędnym zakresie. 

  1.       Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń

 

Możemy przetwarzać podane nam dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, które wynikać mogą z zawartych umów, kwestii stanowiących przedmiot kontaktu z nami i innych okoliczności spornych lub mogących stanowić spór w przyszłości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. naszego uzasadnionego interesu. W tym celu przetwarzać będziemy dane w zakresie niezbędnym do jego realizacji.

  

Okres przetwarzania danych osobowych

 

Dane pozyskane za pośrednictwem poczty mailowej bądź z rozmowy telefonicznej będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na skierowane do Administratora zapytanie, żądanie, skargę lub wniosek bądź zamknięcia tematu, z którym związana była korespondencja, bądź przez okres obowiązywania umowy z Administratorem lub do zakończenia działania podejmowanego przez Administratora na żądanie osoby, której dane są przetwarzane, przed zawarciem umowy. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora wskazanych w niniejszej Polityce.

 

Co do zasady dane osobowe będą przetwarzane:

1)        w celu zawarcia i wykonania umowy – przez okres trwania umowy i okres niezbędny do jej rozliczenia;

2)        do celów rekrutacji – do czasu zakończenia rekrutacji, a w razie wyrażenia przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych również dla celów kolejnych rekrutacji – przez okres 6 miesięcy od momentu przekazania danych osobowych;

3)        na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub realizacji celu, w jakim dane były przetwarzane;

4)        na podstawie Państwa zgody – do czasu wycofania takiej zgody lub zrealizowania celu, dla którego została udzielona;

 

chyba że przepisy prawa wymagają, abyśmy przetwarzali te dane przez dłuższy okres lub w przypadku ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia takiego roszczenia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z wymienionych okresów jest dłuższy.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania, w szczególności firmom świadczącym usługi IT, prawne oraz współpracującym w ramach grupy kapitałowej, do której należy Administrator.

 

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, tj. Japonii, w której siedzibę ma podmiot współpracujący z Administratorem w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej, do której należy Administrator oraz ten podmiot.

 

Komisja Europejska na mocy decyzji z dnia 23 stycznia 2019 r. stwierdziła, że Japonia zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane

 

Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora, na zasadach określonych w RODO, ma prawo do:

1)        żądania dostępu do jej danych osobowych,

2)        sprostowania danych osobowych, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne,

3)        usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

4)        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

5)        przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,

6)        wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Jednak przed podjęciem takiego działania, celem wyjaśnienia wątpliwej kwestii,, zalecamy kontakt z Administratorem.

 

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

W celu realizacji któregokolwiek z wymienionych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem w sposób przewidziany w części „Kontakt z Administratorem danych osobowych”.

 

W razie sprzeczności pomiędzy Polityką prywatności Daicel Corporation (https://www.daicel.com/en/personalinformation/) a niniejszą Polityką Prywatności, pierwszeństwo mają zasady określone w niniejszej Polityce.