Udostępnij na:

Wytyczne CSR dotyczące zakupów

Wytyczne CSR dotyczące zakupów Daicel Safety Systems Europe (DSSE)

Aby pomóc w budowaniu zrównoważonego społeczeństwa, Daicel Safety Systems Europe (DSSE) dąży do wypełniania swoich korporacyjnych obowiązków społecznych we współpracy ze wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw. W tym celu, zgodnie z naszą Podstawową Polityką Zakupów, opracowaliśmy Wytyczne CSR dotyczące zakupów DSSE, określające zagadnienia CSR, w których zachęcamy naszych dostawców do przyjęcia aktywnej postawy. Poparcie i współpraca dostawców zgodne z tymi wytycznymi są warunkiem wstępnym dla zawarcia transakcji biznesowych z DSSE. Wytyczne CSR dotyczące zakupów DSSE obejmują następujące zagadnienia:

 

 

1.          Przestrzeganie prawa, przepisów i norm społecznych

o W trakcie prowadzenia działalności biznesowej będziemy przestrzegać przepisów prawa, regulacji i norm społecznych w odniesieniu do takich kwestii, jak transakcje biznesowe, zarządzanie pracownikami, ochrona środowiska, bezpieczne działania i własność intelektualna, spełniając w ten sposób standardy etyki korporacyjnej i uczciwego postępowania w biznesie.

o Oprócz przestrzegania praw i przepisów obowiązujących w krajach i regionach, w których prowadzimy działalność, będziemy szanować kulturę i zwyczaje lokalnych społeczności.

o Nie będziemy oferować ani przyjmować rozrywek ani prezentów, które można by uznać za wykraczające poza zakres rozsądnej praktyki handlowej i norm społecznych.

o Będziemy promować uczciwe transakcje. Uruchomiliśmy infolinię do zgłaszania nieprawidłowości, aby móc rozwiązywać wszelkie problemy. Osoby konsultujące lub zgłaszające problemy za pośrednictwem infolinii są chronione przed negatywnym traktowaniem.

 

 

2.          Poszanowanie praw człowieka i środowiska pracy

o Nie będziemy tolerować pracy przymusowej, pracy dzieci, pracy za niskie wynagrodzenie ani żadnych innych nieludzkich praktyk pracowniczych.

o Będziemy eliminować dyskryminację wśród naszych pracowników oraz dążyć do zapewnienia równych szans i sprawiedliwego traktowania pracowników.

o Będziemy zapobiegać molestowaniu, zastraszaniu i przemocy w miejscu pracy.

o Będziemy szanować prawa naszych pracowników, a w szczególności: zapewnimy odpowiednie wynagrodzenie, odpowiednio zarządzając czasem pracy, zapewnimy wolność zrzeszania się, w tym prawo do negocjacji zbiorowych.

 

 

3.          Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy

o Będziemy zapobiegać wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, zapewniając bezpieczne i higieniczne środowisko pracy oraz zwracając szczególną uwagę na zarządzanie zdrowiem pracowników.

o Będziemy opracowywać środki zaradcze w sytuacjach awaryjnych, przewidując możliwe wypadki i katastrofy w celu ochrony bezpieczeństwa pracowników.

 

 

4.          Troska o środowisko

o Będziemy dążyć do zmniejszenia wpływu naszej działalności na środowisko naturalne, na przykład poprzez ograniczenie zużycia zasobów i energii w procesie produkcji, pakowania i dystrybucji oraz poprzez ograniczenie emisji CO2 i odpadów przemysłowych.

o Będziemy prowadzić działalność biznesową, która uwzględnia ochronę globalnego środowiska i zachowanie bioróżnorodności.

o Będziemy dążyć do tego, aby w naszej działalności i w całym łańcuchu dostaw ścieki i odpady stałe powstające w wyniku działalności, procesów przemysłowych i urządzeń sanitarnych były charakteryzowane, monitorowane, kontrolowane i oczyszczane zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów i pozwoleń przed ich odprowadzeniem lub usunięciem.

o Będziemy dążyć do tego, aby na obszarach narażonych na niedobór słodkiej wody nasi dostawcy szukali sposobów mierzenia i ujawniania zużycia słodkiej wody w operacjach technologicznych oraz wdrażali odpowiednie programy ograniczające zużycie słodkiej wody.

o Będziemy dążyć do tego, aby w naszych zakładach i w całym łańcuchu dostaw emisje lotnych substancji organicznych, aerozoli, substancji żrących, cząstek stałych, substancji chemicznych niszczących warstwę ozonową oraz produktów ubocznych spalania, powstające w wyniku naszych działań, były charakteryzowane, monitorowane, kontrolowane i przetwarzane zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów i pozwoleń przed ich odprowadzeniem.

o Będziemy dążyć do tego, by nasi dostawcy zidentyfikowali operacje, w których wytwarzane są gazy cieplarniane i wprowadzili programy redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 

 

5.          Właściwe zarządzanie działalnością

o Będziemy dążyć do prowadzenia rzetelnej i przejrzystej działalności biznesowej oraz do właściwego ujawniania informacji korporacyjnych interesariuszom w celu nawiązania szczerych relacji opartych na wzajemnym zainteresowaniu, szacunku i zaufaniu.

o Nie będziemy przekazywać żadnych korzyści siłom antyspołecznym, a także surowo zabraniać przekazywania lub otrzymywania nienależnych korzyści wynikających z takich nieuczciwych działań, jak wykorzystywanie informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi.

6.          Dążenie do jakości i bezpieczeństwa produktów oraz doskonalenie technologii

o Będziemy dążyć do spełnienia wymagań klientów w zakresie jakości i bezpieczeństwa produktów, a także dostarczania rzetelnych informacji o naszych produktach i usługach.

o Będziemy dążyć do rozwoju produktów i rozwiązań poprzez poszukiwanie nowych technologii i lepszej jakości.

o Wdrożymy zarządzanie substancjami chemicznymi w naszych produktach w całym łańcuchu dostaw, zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów i zezwoleń.

o W całym łańcuchu dostaw będziemy przestrzegać wymogów prawnych dotyczących zakazów i ograniczeń w zakresie substancji, w tym substancji niebezpiecznych i minerałów konfliktowych.

 

 

7.          Stabilność dostaw i elastyczność w reagowaniu na zmiany

o Będziemy terminowo dostarczać nasze produkty i dążyć do utrzymania stabilnych dostaw.

o Będziemy opracowywać plany ciągłości działania, aby zapewnić naszą gotowość na wypadek sytuacji awaryjnych, w tym klęsk żywiołowych i wypadków operacyjnych.

 

 

8.          Bezpieczeństwo informacji

o Wdrożymy środki bezpieczeństwa w celu zwalczania zagrożeń sieciowych, tak aby żaden z naszych systemów nie został uszkodzony przez takie zagrożenia ani wykorzystany przez hakerów do uszkodzenia systemów innych podmiotów.

o Będziemy odpowiednio chronić przetwarzane przez nas dane osobowe klientów, pracowników i innych osób trzecich.

o Będziemy odpowiednio zarządzać informacjami poufnymi, które otrzymujemy od klientów lub innych osób trzecich, starając się zapobiegać wyciekom takich informacji.

 

 

9.          Wkład na rzecz społeczności i społeczeństwa

o Będziemy rozwijać współpracę ze społecznościami lokalnymi i starać się przyczyniać do rozwoju społeczeństwa.

 

 

10.        Promowanie inicjatyw CSR, w których wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw odgrywają swoje role

o Będziemy aktywnie realizować inicjatywy z zakresu CSR, jednocześnie informując o ich statusie.

o Będziemy zwracać się do naszych partnerów biznesowych o przyłączenie się do naszych wysiłków na rzecz promowania CSR, tak aby zachęcić cały łańcuch dostaw do zaangażowania się w CSR.

o Będziemy stosować odpowiedzialne praktyki zakupowe, przestrzegając przepisów dotyczących zakupów, które dotyczą kwestii społecznych związanych z określonymi materiałami, np. przepisów dotyczących minerałów konfliktu.