Udostępnij na:

Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

                       Bezpieczeństwo i ochrona środowiska są naszym priorytetem.

 „Naszym celem jest przyczynianie się do tworzenia zrównoważonego społeczeństwa i jednocześnie rozszerzanie działalności Grupy Daicel.Osiągnięcie tych celów musi opierać się na zarządzaniu zorientowanym na człowieka, który jest fundamentem podstawowych zasad, czyli bezpieczeństwa, jakości i zgodności, a także poprzez uczciwość, ciężką pracę i własną transformację”. - Yoshimi Ogawa President and CEO, Daicel Corporation

DSSE jako jedno z centrów produkcyjnych Grupy Daicel Corporation bierze aktywny udział w realizacji zamierzeń koncernowych i podejmuje kroki, aby zapewnić ciągłą poprawę w zakresie oddziaływania na środowisko, bezpieczeństwa procesów oraz produktów,
jak również bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Aby to osiągnąć zobowiązujemy się do:

  •                 systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska, zgodniez wymaganiami norm: ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 oraz ciągłego doskonalenia systemu;
  •                 monitorowania i przestrzegania przepisów prawnych i innych, wymagań oraz ustaleń wewnętrznych (korporacyjnych) w zakresie ochrony środowiska i bhp, które dotyczą naszej firmy;
  •                 zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz zapobiegania urazom, dolegliwościom zdrowotnym i awariom przemysłowym poprzez nadzór nad poszczególnymi procesami w zakresie działalności firmy;
  •                 dążenia do stałej poprawy warunków pracy poprzez eliminowanie zagrożeń i ograniczenie ryzyk dotyczących bhp oraz informowanie o wypadkach przy pracy w innych przedsiębiorstwach;
  •                 ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników w celu ich świadomego działania na rzecz poprawy ochrony środowiska w zakresie oddziaływania oferowanych wyrobów w dłuższym czasie;
  •                 efektywnego i oszczędnego gospodarowania surowcami, mediami i odpadami przemysłowymi w tym zawierającymi materiały pirotechniczne;
  •                 konsultacji i współudziału pracowników oraz ich przedstawicieli w opracowaniu, planowaniu, wdrażaniu oraz ocenie efektów działania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
  •                 zapewnienia wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji ze stronami zainteresowanymi, związanej z wpływem firmy na środowisko i propagowaniem bezpiecznych zachowań;
  •                 poprawy środowiskowych efektów działalności firmy poprzez określenie znaczących aspektów środowiskowych z uwzględnieniem ryzyk i szans.

 

Zobowiązujemy wszystkich naszych pracowników do angażowania się na rzecz powyższych działań i dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wystarczające zasoby.

W imieniu Zarządu DSSE

Prezes Atsushi Hatomoto

Żarów 25.11.2020