Udostępnij na:

Prześlij swoją aplikację

Aplikacje prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@dsse.daicel.com

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przystąpieniem do rekrutacji jest Daicel Safety Systems Europe sp. z o.o. z siedzibą w Żarowie jako pracodawca (dalej jako: „Administrator”).

 

Kontakt z Administratorem danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt:

1)    mailowy, kierując wiadomość e-mail na adres: sekretariat@dsse.daicel.com;

2)    w drodze korespondencji w formie pisemnej, kierując pocztę na adres naszej siedziby: ul. Strefowa 6, 58-130 Żarów.

 

Cele, podstawa i zakres przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, dla realizacji ww. celu będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie. Przekazanie Administratorowi dokumentów zawierających takie dane stanowić będzie działanie potwierdzające zgodę na ich przetwarzanie.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, do ich przetwarzania niezbędna będzie wyraźna zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator nie będzie przetwarzał takich danych bez uprzedniego wyrażenia zgody w tym zakresie.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do zakończenia tego procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych również dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia obecnego procesu rekrutacji.

 

Odbiorcy danych osobowych

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania, w szczególności firmom świadczącym usługi IT, prawne oraz współpracującym w ramach grupy kapitałowej, do której należy Administrator.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora, na zasadach określonych przepisami prawnymi, w szczególności RODO, ma prawo do:

1)      żądania dostępu do danych osobowych;

2)      sprostowania danych osobowych, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;

3)      cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w zakresie, w którym dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4)      usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

6)      przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych;

7)      niepodlegania decyzjom o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu (informujemy, że nie podlegają Państwo takim decyzjom).

Informujemy również, że w przypadku gdy sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednakże przed podjęciem takiego działania, celem wyjaśnienia wątpliwej kwestii dotyczącej ochrony Państwa danych osobowych zalecamy kontakt z Administratorem.

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić Administratorowi realizację procesu rekrutacyjnego, zwłaszcza w zakresie kontaktu z Państwem.