Udostępnij na:

Polityka prywatności

 

Daicel Corporation oraz Daicel Safety Systems Europe sp. z o.o. z siedzibą w Żarowie uznają znaczenie danych osobowych w zaawansowanym społeczeństwie informacyjno-komunikacyjnym. W celu odpowiedniego zarządzania takimi danymi spółka niniejszym ustanawia następującą politykę prywatności, opartą na polityce ochrony danych osobowych.

 

Zakres zastosowania polityki prywatności

 

Niniejszą politykę prywatności stosuje się do strony internetowej Daicel Safety Systems Europe sp. z o.o. dostępnej pod adresem http://www.daicelsse.com (dalej zwanej „stroną”) oraz do danych przesyłanych na adresy email w domenie dsse.daicel.com.

 

Administrator danych osobowych

 

W związku z korzystaniem ze strony internetowej www.daicelsse.com i funkcjonalności tej strony, jak również kontaktem z osobami wykorzystującymi skrzynki mailowe z domeną dsse.daicel.com, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Daicel Safety Systems Europe sp. z o.o. z siedzibą w Żarowie, ul. Strefowa 6 (58-130), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000200661, NIP: 8862753552, REGON: 891525310, (dalej jako: „Administrator”).

 

Kontakt z Administratorem danych osobowych

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt:

a)      mailowy, kierując wiadomość e-mail na adres: dane.osobowe@dsse.daicel.com.

b)      w drodze korespondencji w formie pisemnej, kierując pocztę na adres naszej siedziby.

 

Cele, podstawa i zakres przetwarzanych danych osobowych

 

  1.        Udzielenie odpowiedzi na pytania oraz rozpatrywanie skarg, wniosków i żądań realizacji określonych praw

 

W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty mailowej bądź telefonicznie, możemy przetwarzać podane dane osobowe. Dane te podają Państwo dobrowolnie, chcąc się z nami skontaktować, tak abyśmy mieli możliwość udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie bądź rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku albo realizacji określonych przez Państwa praw. Brak ich podania uniemożliwi nam kontakt zwrotny oraz rozpatrzenie kwestii poruszonej w wiadomości.

 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu rzetelnego kontaktu z klientami i kontrahentami, potencjalnymi klientami i kontrahentami oraz innymi kontaktującymi się osobami, budowaniu relacji opartych na zaufaniu, rzetelności i profesjonalizmie, a także rozpatrzeniu skarg, wniosków bądź żądań realizacji praw kontaktujących się osób. W przypadku kontaktu z nami w związku z ofertą zawarcia umowy, negocjacjami bądź realizacją zawartej umowy dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

  1.        Rozpatrzenie aplikacji w ramach rekrutacji

 

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Natomiast inne dane, w tym wizerunek w trakcie rozmów rekrutacyjnych prowadzonych z użyciem środków komunikacji na odległość oraz dane do kontaktu, dla realizacji ww. celu będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.Przekazanie Administratorowi dokumentów zawierających takie dane stanowić będzie działanie potwierdzające zgodę na ich przetwarzanie.

 

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, do ich przetwarzania niezbędna będzie wyraźna zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator nie będzie przetwarzał takich danych bez uprzedniego wyrażenia zgody w tym zakresie.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić Administratorowi realizację procesu rekrutacyjnego, zwłaszcza w zakresie kontaktu z Państwem.

 

Podstawa prawna: art. 221 § 1 Kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie dobrowolnego podania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

 

  1.        Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń

 

Możemy przetwarzać podane nam dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, które wynikać mogą z zawartych umów, kwestii stanowiących przedmiot kontaktu z nami i innych okoliczności spornych lub mogących stanowić spór w przyszłości. W tym celu przetwarzać będziemy dane w zakresie niezbędnym do jego realizacji.

 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

 

Dane pozyskane za pośrednictwem poczty mailowej bądź z rozmowy telefonicznej będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na skierowane do Administratora zapytanie, żądanie, skargę lub wniosek bądź zamknięcia tematu, z którym związana była korespondencja, bądź przez okres obowiązywania umowy z Administratorem lub do zakończenia działania podejmowanego przez Administratora na żądanie osoby, której dane są przetwarzane, przed zawarciem umowy. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń wynikających z umowy, negocjacji, obsługi zapytania bądź treści objętych skargą, wnioskiem lub żądaniem, tj. przez okres przedawnienia tych roszczeń, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagać będą dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych.

 

Dane pozyskane z przesłanych dokumentów aplikacyjnych do celów rekrutacji będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, a w razie wyrażenia przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych również dla celów kolejnych rekrutacji – przez okres 6 miesięcy od momentu przekazania danych osobowych. Po upływie tych okresów dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń wynikających z procesu rekrutacji, tj. przez okres przedawnienia tych roszczeń, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagać będą dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania, w szczególności firmom świadczącym usługi IT, prawne oraz współpracującym w ramach grupy kapitałowej, do której należy Administrator.

 

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, tj. Japonii, w której siedzibę ma podmiot współpracujący z Administratorem w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej, do której należy Administrator oraz ten podmiot.

 

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane

 

Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora, na zasadach określonych przepisami prawnymi, w szczególności RODO, ma prawo do:

1)    żądania dostępu do danych osobowych;

2)    sprostowania danych osobowych, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;

3)    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)    przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych;

6)    niepodlegania decyzjom o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu (informujemy, że takie decyzje nie są wydawane);

7)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

 

W celu realizacji któregokolwiek z wymienionych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem w sposób przewidziany w części „Kontakt z Administratorem danych osobowych”.

 

Informujemy również, że w przypadku gdy sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednakże przed podjęciem takiego działania, celem wyjaśnienia wątpliwej kwestii dotyczącej ochrony Państwa danych osobowych zalecamy kontakt z Administratorem.