Udostępnij na:

Polityka prywatności

Daicel Corporation oraz Daicel Safety Systems Europe sp. z o.o. z siedzibą w Żarowie uznają znaczenie danych osobowych w zaawansowanym społeczeństwie informacyjno-komunikacyjnym. W celu odpowiedniego zarządzania takimi danymi spółka niniejszym ustanawia następującą politykę prywatności strony internetowej, opartą na polityce ochrony danych osobowych.

Zakres zastosowania polityki prywatności

Niniejszą politykę prywatności stosuje się do strony internetowej Daicel Safety Systems Europe sp. z o.o. dostępnej pod adresem http://www.daicelsse.com (dalej zwanej „stroną”).

Administrator danych osobowych

W związku z korzystaniem ze strony internetowej www.daicelsse.com i funkcjonalności tej strony, jak również kontaktem z osobami wykorzystującymi skrzynki mailowe z domeną daicelsse.com, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Daicel Safety Systems Europe sp. z o.o. z siedzibą w Żarowie, ul. Strefowa 6 (58-130), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000200661, NIP: 8862753552, REGON: 891525310, (dalej jako: „Administrator”).

Kontakt z Administratorem danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt:

a)      mailowy, kierując wiadomość e-mail na adres: dane.osobowe@dsse.daicel.com.

b)      w drodze korespondencji w formie pisemnej, kierując pocztę na adres naszej siedziby.

Cele, podstawa i zakres przetwarzanych danych osobowych

  1.        Udzielenie odpowiedzi na pytania oraz rozpatrywanie skarg, wniosków i żądań realizacji określonych praw

W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty mailowej bądź telefonicznie, możemy przetwarzać podane dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz dane podane w treści wiadomości/ rozmowy. Dane te podają Państwo dobrowolnie, chcąc się z nami skontaktować, tak abyśmy mieli możliwość udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie bądź rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku albo realizacji określonych przez Państwa praw. Brak ich podania uniemożliwi nam kontakt zwrotny oraz rozpatrzenie kwestii poruszonej w wiadomości.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu rzetelnego kontaktu z klientami i kontrahentami, potencjalnymi klientami i kontrahentami oraz innymi kontaktującymi się osobami, budowaniu relacji opartych na zaufaniu, rzetelności i profesjonalizmie, a także rozpatrzeniu skarg, wniosków bądź żądań realizacji praw kontaktujących się osób. W przypadku kontaktu z nami w związku z ofertą zawarcia umowy, negocjacjami bądź realizacją zawartej umowy dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  1.        Rozpatrzenie aplikacji w ramach rekrutacji

W przypadku przesłania nam dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) dla celów rekrutacyjnych możemy przetwarzać dane osobowe zawarte w tych dokumentach, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, przebieg zatrudnienia, posiadane umiejętności i kwalifikacje, wizerunek w postaci fotografii i inne. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy podawane są na nasze żądanie, jeśli są niezbędne do realizacji celów rekrutacyjnych, natomiast w pozostałym zakresie są podawane dobrowolnie, choć mogą się okazać niezbędne do pełnej realizacji celów rekrutacyjnych, w tym do kontaktu z kandydatem do pracy oraz określenia jego predyspozycji do stanowiska, na które przeprowadzana jest rekrutacja. Brak ich podania może uniemożliwić realizację procesu rekrutacyjnego.

Podstawa prawna: art. 221 § 1 Kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie dobrowolnego podania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

  1.        Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń

Możemy przetwarzać podane nam dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, które wynikać mogą z zawartych umów, kwestii stanowiących przedmiot kontaktu z nami i innych okoliczności spornych lub mogących stanowić spór w przyszłości. W tym celu przetwarzać będziemy dane w zakresie niezbędnym do jego realizacji.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane pozyskane za pośrednictwem poczty mailowej bądź z rozmowy telefonicznej będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na skierowane do Administratora zapytanie, żądanie, skargę lub wniosek bądź zamknięcia tematu, z którym związana była korespondencja, bądź przez okres obowiązywania umowy z Administratorem lub do zakończenia działania podejmowanego przez Administratora na żądanie osoby, której dane są przetwarzane, przed zawarciem umowy. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń wynikających z umowy, negocjacji, obsługi zapytania bądź treści objętych skargą, wnioskiem lub żądaniem, tj. przez okres przedawnienia tych roszczeń, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagać będą dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych.

Dane pozyskane z przesłanych dokumentów aplikacyjnych do celów rekrutacji będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, a w razie wyrażenia przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych również dla celów kolejnych rekrutacji – przez okres 6 miesięcy od momentu przekazania danych osobowych. Po upływie tych okresów dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, m.in. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń wynikających z procesu rekrutacji, tj. przez okres przedawnienia tych roszczeń, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagać będą dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji ww. celów przetwarzania. Podmioty te stają się odbiorcami danych osobowych w rozumieniu RODO. Odbiorcy danych osobowych należą do następujących kategorii:

1)    podmioty świadczące usługi informatyczne i teleinformatyczne;

2)    kancelarie prawne.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, tj. Japonii w której siedzibę ma podmiot współpracujący z Administratorem w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej, do której należy Administrator oraz ten podmiot.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora, na zasadach określonych przepisami prawnymi, w szczególności RODO, ma prawo do:

1)    żądania dostępu do danych osobowych;

2)    sprostowania danych osobowych, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;

3)    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)    przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych;

6)    niepodlegania decyzjom o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu (informujemy, że takie decyzje nie są wydawane);

7)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

W celu realizacji któregokolwiek z wymienionych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem w sposób przewidziany w części „Kontakt z Administratorem danych osobowych”.

Informujemy również, że w przypadku gdy sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednakże przed podjęciem takiego działania, celem wyjaśnienia wątpliwej kwestii dotyczącej ochrony Państwa danych osobowych zalecamy kontakt z Administratorem.